Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek,  az oraportál hu (1075 Budapest, Madách Imre út 3.; a továbbiakban: óraportál.hu) által üzemeltetet http://www.oraportal.hu,  (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az oraportal hu Kft., mint az online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az oraportal.hu rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, az oraportal által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Taggá válás, regisztrálás

1/1. Az óraportál által működtetett online piacterek  szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen általános felhasználási feltételektől eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • 14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik az óraportál.hu által működtetett online piactér használata során, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

1/2. Az oraportál  által nyújtott Szolgáltatásokat a tarnsword szakfordító Iroda EV-ban. üzemeltetésében lévő más kereskedelmi portálok, felhasználója külön regisztráció nélkül használhatja, ha előzetesen jóváhagyja, hogy az oraportal.hu. személyes adatait az óraportál  felhasználói adatbázisába is felvigye és elfogadja a jelen Általános Felhasználási Feltételeket.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az óraportál, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót az óraportál online piacterének használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat, trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven  Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben az óraportál.hu jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A felhasználónév a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezet nélkül, (minimum 6, azaz hat, maximum 22, azaz huszonkettő darab) valamint számok (maximum 3, azaz három darab). Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. Az óraportál.hu fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy az óraportál  informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt elő- és/vagy utótaggal illetve alulvonással kiegészítse.

1/3. Az óraportál.hu adatkezelési és regisztrációs szinteket alkalmaz az online piactér szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

 • A regisztrációt követően a Felhasználó nem  ellenőrzött vásárló jogosultságot kap, amivel a jelen ÁFF-ben foglalt korlátozások (vásárlási limit) mellett vásárlási jogokkal rendelkezik. A jelen ÁFF-ben meghatározott korlátozott vásárlási jogosultsággal rendelkezik.

1/4. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja. Bankszámlaszám változása esetén a Felhasználó köteles a teljes jogú felhasználói regisztrációt ismételten elvégezni.

1/5. A Felhasználó saját személyes menüjéből kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így az óraportál.hu létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi.  A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az óraportál.hu köteles megőrizni, az óraportál.hu adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata alapján.

2. Díjak és számlázás, személyes menü megszüntetése

 • Díjmentes szolgáltatások: regisztráció,hirdetések felrakása, adatok megadása, termékfigyelő, email ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, vásárlás, ajánlatkérés, levelezés

2/1. Az óraportál.hu  jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően.

2/12. Az óraportál.hu számlát készít és állít ki,személyesen  aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas.

2/13. A kiállított számlák fizetési határideje tizennégy (14) naptári nap. A fizetés teljesítési napja az óraportál.hu számláján lévő jóváírás napja.

A számla rendezése történhet átutalással, VPOS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy egyéb az óraportál.hu által biztosított elektronikus fizetés útján2 a Felhasználó választásának megfelelően. A banki átutalás költségei a Felhasználót terhelik.

2/14. A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igényeket a Felhasználó (pl. meghiúsult tranzakciók kiszámlázott díjtételei) a számlán jelzett fizetési határidőn belül jelentheti be. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre, számlareklamációra nincs lehetőség.

Amennyiben az óraportál.hu által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határidőn belül, az óraportál.hu, a fizetési határidő lejártát követő 7. napon fizetési felszólítást küld email üzenet formájában a Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidő teljesítésének hiányában a z óraportál a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amiről email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor. A második fizetési felszólításon szereplő fizetési határidő túllépésének 7. napján a fennálló kötelezettségeket az óraportál.hu követelésbehajtó partnereihez adhatja át behajtásra. A követelésbehajtás költségei a nem fizető ügyfelet terhelik, amelyek a követelésbehajtó partner által kibocsátott számlán jelennek meg terhelésként. A követelésre átadott összeget kizárólag a követelésbehajtó partnernek az általa kiállított számla alapján lehet kiegyenlíteni! A követelésbehajtás eredménytelensége esetén az óraportál.hu bírósági úton érvényesítheti követelését.

A fizetési felszólítást az óraportál.hu a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott e-mail címre küldött e-mail útján vagy mobiltelefonszámra küldött SMS-ben teszi meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.

2/16. A Felhasználó és az óraportál.hu, mint felek, esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az óraportál  székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és az óraportál által működtetett online piactéren a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.

3. Felhasználói kötelezettségek

Tranzakció indítása, termék feltöltése, eladás

3/1. Az óraportál.hu  által működtetett online piactereken termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

3/2. A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

3/7. Nem megengedett olyan tranzakció indítása amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.

4. az óraportál.hu, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4/1. Az online piactér működtetését az óraportál.hu közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. az óraportál.hu semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ezért az óraportál.hu nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. az óraportál.hu nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. az óraportál.hu azonban jogosult a tranzakciókelérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így az óraportál.hu kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

4/2. Az óraportál.hu  nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az óraportál.hu  mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

4/3. A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az óraportál  jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az óraportál.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

4/4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az óraportál.hu  által működtetett online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az óraportál.hu által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az óraportál.hu érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az óraportál.hu jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az óraportál.hu nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az óraportál.hu-nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

4/5. Amennyiben az óraportál.hu online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az óraportál.hu az Ekrtv. alapján jár el, és a hirdetést eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Az óraportál.hu a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

4/6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az óraportáltól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Az óraportál azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). Az óraportál.hu online piacterén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy az óraportál.hu nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások az óraportál.hu márkanév alatt érhetőek el.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások

Az óraportál.hu által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb);
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, személyes menü, ideértve az óraportál.hu azonosítókat is;
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
 • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • szexuális szolgáltatás.

7. Moderálási alapelvek az óraportál.hu fórumain

7/1. az óraportál.hu fórumai elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással az óraportál.hu szolgáltatásaival, az adásvétellel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat. Az óraportál.hu fórumain létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra.

7/2. Mindezek alapján nem megengedett tevékenységnek minősül az óraportál.hu fórumain:

 • Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
 • Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topic, hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által nyitott topicot, az óraportáltól  kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben az óraportál.hu moderátora és ügyfélszolgálata jogosult dönteni a topic esetleges törléséről,
 • Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a fórumból azonnal kizárásra kerülnek.
 • Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése,
 • Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.

7/3. A hozzászólások valóságtartalmáért az óraportál.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

7/4. Az óraportál.hu a fórumok moderátorára ruházza annak jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsa.

7/5. Az óraportál.hu továbbá fenntartja annak jogát, hogy topikokat áthelyezzen, szerkesszen, valamint a Felhasználó hozzászólását, értesítés nélkül egy másik topikba helyezze át, amennyiben hozzászólása nem a topik témájához kapcsolódik.

7/6. A jelen ÁFF-ben közzétett alapelvek következetes be nem tartása az óraportál.hu fórumokról való teljes kitiltást vonja maga után.

8. Személyes adatok védelme

8/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az óraportál.hu a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

8/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az óraportál.hu csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon az óraportál.hu fejlesztéséről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint az óraportál.hu hivatalos értesítésekről.

8/3. Az óraportál.hu hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus hírlevelenként bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül. Egyéb direkt marketing célú megkereséssel az óraportál.hu a Felhasználó által a regisztráció során, illetve a felhasználói fiókban megadott lakcímre küldött küldeménnyel, vagy telefonszámára küldött SMS útján, illetve telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-18 óra között, munkaszüneti napokon 10-14 óra között) élhet. A Felhasználó bármikor megtilthatja a direkt marketing célú küldemények, hívások, üzenetek fogadását a felhasználói fiókjában való beállítással , valamint ügyfélszolgálati Kapcsolatfelvétel pontján keresztül. A direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek reklámját is tartalmazhatják.

8/4. A Felhasználóról az óraportál.hu által nyilvántartott adatok, az óraportál.hu által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, az óraportál.hu  az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

8/5. Az óraportál.hu  a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére az óraportál.hu köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

9. Reklamáció, kapcsolattartás

9/1. Az óraportál.hu  Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az óraportál.hu Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

9/2. Az óraportál.hu  a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást (pl. "live chat" funkciót) alkalmazhat a Felhasználó azonnali tájékoztatása, piactéren történő eligazodása érdekében, mely azonban semmi esetben sem tekinthető az óraportál.hu részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, az óraportál.hu  felelősséget nem vállal.